Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Asertywność i rozwiązywanie konfliktów

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

8h / 1 dzień

Cena

Ustalamy indywidualnie

Cele:

Uświadomienie istnienia różnych typów konfliktów i doświadczenie ich specyfiki

Przetestowanie różnych metod radzenia sobie z konfliktem i weryfikacja ich skuteczności w zależności od źródła konfliktu

Stworzenie własnych wzorców komunikacyjnych ułatwiających rozwiązanie problemów

Odkrycie własnych wzorców stawiania czoła konfliktom

Uświadomienie sobie w jakich rolach i zadaniach zachowuję się agresywnie, asertywnie lub ulegle

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

1. Rozpoznawanie typów konfliktów

Zrozumienie różnorodności konfliktów, ich źródeł i charakterystyk, co pozwoli uczestnikom lepiej zidentyfikować i zrozumieć konflikty występujące w miejscu pracy i życiu osobistym

2. Metodach radzenia sobie z konfliktem

W tym komunikacji asertywnej, negocjacji, mediacji oraz rozwiązywania problemów, celem zbadania ich skuteczności w zależności od kontekstu i rodzaju konfliktu

3. Kształtowanie wzorców komunikacyjnych

Jak tworzyć nowe wzorce komunikacyjne, które będą sprzyjać skutecznemu rozwiązywaniu problemów i konfliktów, poprzez rozwijanie umiejętności empatii, aktywnego słuchania i wyrażania własnych potrzeb

4. Zrozumienie własnych wzorców zachowań w konflikcie

Refleksja nad własnymi wzorcami reagowania na konflikty, w tym zachowań agresywnych, asertywnych i uległych, co pozwoli uczestnikom świadomie wybierać bardziej efektywne strategie działania

5. Uświadomienie ról i zadań w konflikcie

Zidentyfikowanie własnych ról i zachowań w sytuacjach konfliktowych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób można wpływać na przebieg i rozwiązanie konfliktu

6. Wpływie asertywności na nasze życie

Zidentyfikowanie czym jest asertywność, gdzie zaczyna się agresja lub uległość. Jakie ma to znaczenie w życiu zawodowym i prywatnym

Uczestnicy nabędą umiejętność:

1. Rozpoznawanie różnych typów konfliktów

Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować różnorodne rodzaje konfliktów występujące w miejscu pracy i życiu osobistym oraz zrozumieją ich specyfikę

2. Praktyczne stosowanie metod radzenia sobie z konfliktem

Zdobędą umiejętność stosowania różnych metod rozwiązywania konfliktów, takich jak komunikacja asertywna, negocjacje, w zależności od charakteru konfliktu i jego źródła

3. Kształtowanie efektywnych wzorców komunikacyjnych

Uczestnicy wypracują własne wzorce komunikacyjne, które będą sprzyjać skutecznemu rozwiązywaniu problemów i konfliktów, poprzez rozwijanie umiejętności empatii, aktywnego słuchania i wyrażania własnych potrzeb oraz obrony przed manipulacją

4. Świadome reagowanie w sytuacjach konfliktowych

Zdobędą umiejętność świadomego i zrównoważonego reagowania na sytuacje konfliktowe, poprzez identyfikację własnych wzorców zachowań oraz wybieranie bardziej efektywnych strategii działania

5. Rozwijanie asertywności

Uczestnicy będą mogli wypracować standardy asertywności, co pozwoli im na skuteczniejsze wyrażanie swoich potrzeb i poglądów, jednocześnie szanując i uwzględniając potrzeby innych osób

6. Rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny

Nabędą umiejętność skutecznego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, co przyczyni się do budowania pozytywnych relacji i efektywnej współpracy zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym

W pracy wykorzystujemy:

1. Studia przypadków:

Analiza rzeczywistych sytuacji konfliktowych z życia zawodowego uczestników lub z ogólnie dostępnych źródeł, co pozwoli na lepsze zrozumienie różnorodnych kontekstów i wyzwań związanych z konfliktami.

2. Symulacje i role-playing:

Organizacja scenek symulujących konfliktowe sytuacje, w których uczestnicy mogą praktycznie stosować nowo nabytą wiedzę i umiejętności oraz eksperymentować z różnymi strategiami rozwiązywania konfliktów

3. Ćwiczenia praktyczne:

Przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych, takich jak ćwiczenia w komunikacji asertywnej, negocjacje czy mediacje, które umożliwią uczestnikom bezpośrednie wypróbowanie różnych technik i metod radzenia sobie z konfliktami

4. Ankiety i kwestionariusze:

Wykorzystanie ankiety lub kwestionariusza, aby zbadać poziom wiedzy i umiejętności uczestników oraz ocenić skuteczność szkolenia i ewentualne postępy lub zbadać określony obszar osobowości

5. Prezentacje multimedialne:

Przedstawienie teorii, modeli i narzędzi związanych z asertywnością i rozwiązywaniem konfliktów za pomocą prezentacji multimedialnych, co ułatwi przyswajanie wiedzy i zrozumienie kluczowych koncepcji

6. Dyskusje grupowe:

Organizacja dyskusji grupowych na temat różnych aspektów asertywności i konfliktów, w tym dzielenie się doświadczeniami, refleksje nad sytuacjami praktycznymi oraz wymiana poglądów i strategii

7. Gry szkoleniowe:

Gra symulująca tematykę szkolenia, w której uczestnicy mogą doświadczyć konfliktów i zachowań asertywnych

Program szkolenia Asertywność i Rozwiązywanie Konfliktów

1. Wprowadzenie do tematu asertywności i rozwiązywania konfliktów

2. Rozpoznawanie konfliktów

3. Komunikacja asertywna

4. Radzenie sobie z konfliktami

5. Zakończenie i podsumowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Asertywność i Rozwiązywanie Konfliktów?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę