Klauzula Informacyjna: Użytkownicy Stron WWW

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest infoShare Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561749, NIP: 5842742213, dalej jako Administrator.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres do korespondencji:

infoShare Academy Sp. z o.o. ul. Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk

lub wysyłając email na adres iod@infoshareacademy.com albo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy kontaktowe wskazane na stronie WWW pod adresem https://infoshareacademy.com

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W temacie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez infoShare Sp. z o.o. możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@infoshareacademy.com lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres korespondencyjny:

infoShare Academy Sp. z o.o. ; Inspektor Ochrony Danych; Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk; Polska

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1 Działania marketingowe. Prawnie uzasadniony interes (art. 6(1)(f) RODO) w związku z prowadzeniem działalności marketingowej. Do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.
2 Badania statystyczne i analityczne. Prawnie uzasadniony interes (art. 6(1)(f) RODO)w związku z prowadzeniem działalności marketingowej. Do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;
  • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora w tym: usługi prawne, informatyczne, marketingowe, statystyczne, analityczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Korzystanie ze stron WWW infoShare Academy Sp. z o.o. nie wymaga podania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na podstawie informacji gromadzonych za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii.

Informacje o Cookies.

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystasz odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do fstron WWW (zawierające elementy graficzne).

Poza plikami cookies, my oraz dostawcy narzędzi i usług, z których korzystamy, wykorzystują inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w Twoim systemie/przeglądarce stron WWW w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

Na naszych stronach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach WWW.

Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii.

RODZAJ TECHNOLOGII OPIS STOSOWANIA
Cookies sesyjne Cookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie – przeglądarce użytkownika po utworzeniu sesji użytkownika – czyli nawiązaniu połączenia przeglądarki użytkownika z daną stroną WWW. Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji użytkownika – np. zamknięciu okna przeglądarki stron WWW. Informacje zawarte w Cookies sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.
Cookies stałe (permanentne) Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie – przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu określonej akcji. Cookies stałe, w przeciwieństwie do Cookies sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji użytkownika. Cookies stałe są usuwane przez przeglądarkę użytkownika automatycznie po określonym czasie. Mogą również zostać manualnie usunięte przez użytkownika.
Session Storage Magazyn danych będący odpowiednikiem Cookies, ale o znacznie większej pojemności danych (pliki Cookies mają ograniczenia związane z ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać). Informacje z magazynu przeglądarki Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane do przeglądarki użytkownika stron WWW. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak Cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.
Local Storage Magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia. Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie przez serwer WWW prezentujący daną stronę, a przez odpowiednie skrypty (java script, flash) umieszczone na danej stronie lub przesyłane do przeglądarki użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW – ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).
IndexedDB Magazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron WWW służący do przechowywania dużych ilości danych. Magazyn ten umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w postaci plików. Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane.
Web Beakon Web Beacon. zwany również znacznikiem pikselowym lub pixe-gifem to mały plik graficzny o rozmiarze zaledwie jednego piksela, który jest pobierany przez komputer Użytkownika w wyniku otwarcia danej strony WWW, za pośrednictwem aplikacji, reklamy czy wiadomości e-mail. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane, aby pozyskiwać dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak informacje o jego rodzaju, systemie operacyjnym, adresie IP i terminie odwiedzin. Są one także używane do obsługi i odczytywania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, aby poprawić efektywność naszych stron WWW i oferowanych usług społeczeństwa informatycznego i zaproponować naszym Klientom bardziej dopracowaną i dostosowaną do oczekiwań i preferencji ofertę produktową.

Analiza danych, jakie zapisują się w wykorzystywanych przez nas systemach analitycznych oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii pokazuje nam, które treści są dla osób odwiedzających nasze strony WWW najciekawsze. Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych technologii pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności wysyłania ankiet i prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów wyboru.

Dzięki zastosowaniu technologii cookies oraz podobnych technologii jesteśmy w stanie określić, co powinniśmy poprawić i jakich elementów na naszych stronach WWW unikać, dzięki czemu nasze strony WWW są bardziej przyjazne.

Cel wykorzystania cookies i innych technologii.

Poniżej w sposób szczegółowy opisane są cele wykorzystania poszczególnych technologii.

CEL STOSOWANIA RODZAJ TECHNOLOGII ZAKRES STOSOWANIA
Analityka i statystyka Cookies
Local Storage
Session Storage
IndexedDB
Web Beacon
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do prowadzenia analiz, opracowywania statystyk, monitorowania zachowania Użytkowników i Klientów w Serwisie i Usługach oraz prezentowania naszych reklam (w naszym Serwisie oraz na innych stronach obsługiwanych przez platformy marketingowe z których korzystamy), co zaś docelowo służy nam usprawnianiu Serwisu i Usług.
Autoryzacja użytkownika Cookies Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przeprowadzenia autoryzacji użytkownika w systemie informatycznym. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych jesteśmy w stanie prawidłowo rozpoznać użytkownika.
Konfiguracja usługi Cookies
Local Storage
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania preferowanych ustawień, które wybrałeś w ramach Serwisu i Usług. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zapamiętywać ustawienia i konfiguracje serwisu i usług oraz wybranych elementów, widoków stron.
Ustawienia językowe interfejsów Cookies Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania ustawień językowych serwisu lub usługi, które wybrałeś. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zawsze prezentować Tobie właściwą wersję językową.
Reklama Cookies
Web Beacon
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do dostarczania Użytkownikom i Klientom reklam ogólnych i dostosowanych do ich preferencji.

Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zmiany tych ustawień polegające na ograniczeniu stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na naszych stronach internetowych np. uniemożliwiając autoryzację i uwierzytelnienie (zalogowanie się na konto Użytkownika Usługi). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik naszych stron WWW odwiedza je za pierwszym razem z danego urządzenia lub przeglądarki stron WWW prezentujemy odpowiedni komunikat o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na podstawie plików cookies i innych podobnych technologii.

Zmiana ustawień cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik naszych stron WWW nie jest zainteresowany przetwarzaniem przez nas informacji w sposób zautomatyzowany na podstawie plików cookies lub innych podobnych technologii zachęcamy do zmiany domyślnych ustawień przeglądarki.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Lista usług zaufanych Partnerów.

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów i Dostawców usług, których skrypty zamieszczamy na naszych stronach WWW w celu zapisywania informacji w Cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii, a także do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

USŁUGA ADRES WWW POLITYKA PRYWATNOŚCI
Google Analytics https://analytics.google.com/ https://policies.google.com/privacy
Google Marketing Platform https://marketingplatform.google.com/ https://policies.google.com/privacy
LiveWebinar https://www.livewebinar.com/ https://www.livewebinar.com/legal/privacy
HotJar https://www.hotjar.com/ https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Facebook https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/policy.php
YouTube https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/yt/about/policies/

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe gromadzone automatycznie, w związku z korzystaniem z naszych stron WWW, na podstawie plików Cookies i innych podobnych technologii będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w związku z korzystaniem z narzędzi dostawców usług analitycznych i marketingowych.