Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji przez infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku szkoleń, w oparciu o zawartą z Uczestnikiem umowę, wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać; a) poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@infoshareacademy.com b) listownie na adres siedziby iSA.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona, poprzez udzielenie odpowiedzi na nią, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez iSA.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika lub – w przypadku reklamacji zgłoszonej listownie – na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny, chyba że Uczestnik uprzednio wyraźnie zastrzeże inną formę otrzymania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji iSA w odpowiednim terminie zrealizuje uprawnienia reklamującego wynikające z reklamacji.