Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Akademia Menadżera

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Akademia Menadżera

Im lepsza kadra kierownicza, tym większy potencjał ma firma. Dlatego też warto inwestować w rozwój pracowników, a w szczególności w kadrę zarządzającą. Skuteczny menedżer wie, jak być liderem zespołu, jak wyznaczać zadania i motywować do ich wykonania, ma autorytet u podwładnych i przełożonych, potrafi rozwiązywać problemy i dziękować za dobrze wykonaną pracę. Nikt nie rodzi się menedżerem, ale się nim staje. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania, potrzebny jest fundament wiedzy i umiejętności, które daje szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”.

Cele:

Głównym celem szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli efektywnego menedżera w organizacji.

Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności budowania autorytetu, przydzielania i egzekwowania zadań, efektywnej komunikacji (z przełożonym i podwładnymi), budowania motywacji i zaangażowania pracowników, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami.

Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych, w szczególności kadry menedżerskiej. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.

Zmiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

Czym jest przywództwo i jak stać się liderem

Jak budować autorytet i zaufanie wśród podwładnych i współpracowników i jakie grzechy można popełnić, budując zaufanie

Jak wydawać polecenia i jak delegować zadania

Jak przygotowywać się do spotkań i jak je prowadzić

Zasadach rozmowy z podwładnymi i jak udzielać pozytywnej (pochwały) i negatywnej (upomnienia) informacji zwrotnej

Jak komunikować się z przełożonym oraz jak radzić sobie z konfliktami

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. odmowa wykonania polecenia, plotka, komunikowanie podwładnym decyzji, z którą się nie zgadza)

Jakie są najczęstsze błędy popełnianie w trakcie budowania autorytetu i jak budować motywację pracowników

Uczestnicy nabędą umiejętności:

Budowania postawy efektywnego lidera i wiarygodności

Stworzenia skutecznego expose szefa/lidera i zastosowania zasady skutecznej rozmowy z podwładnymi

Wydawania polecenia, tak aby zostały zrozumiane i wykonane oraz delegowania zadań

Sprawnego komunikowania się z pracownikami i przełożonymi. Upomnienia, czyli danie negatywnej informację zwrotną. Udzielenia pochwały, czyli pozytywną informację zwrotną

Wybrania strategii do łagodzenia konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami i plotkami

Prowadzenia spotkania z pracownikami, które będą przynosić efekty, a nie będą stratą czasu .

Stosowania narzędzi zarządzania relacjami i zadaniami w zespole i organizacji oraz wykorzystywanie poznanych wzorców w codziennej pracy

Motywowania i budowania zaangażowania pracowników

Program szkolenia Akademia Menadżera

1. Wstęp do przywództwa

2. Budowanie autorytetu i zaufania

3. Skuteczna komunikacja z przełożonym i podwładnymi

4. Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

5. Wydawanie poleceń i delegowanie zadań

6. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

7. Plan Działań Wdrożeniowych

W pracy wykorzystujemy:

1. Gry symulacyjne

2. Kwestionariusz Hartmana — pomoże określić i zrozumieć wzorzec komunikacyjny (style DISC)

3. Kwestionariusz Thomasa – Kilmana – pomoże określić i zrozumieć wzorzec rozwiązywania konfliktów

4. Wykłady – Jest w tym warsztacie wiele treści, które zwyczajnie trzeba przekazać i bez takich działań się nie obejdzie

5. Praca samodzielna – angażuje do poszukiwania odpowiedzi tylko we własnych zasobach

6. Ćwiczenia w dwójkach, grupach – ćwiczenia w parach zwykle pozwalają wykonać ćwiczenie w obydwie strony, tzn. dają każdemu z uczestników szansę wejścia w rolę. Praca w grupach i dwójkach pozwala na dzielenie się pomysłami i jednocześnie uwrażliwia na perspektywę innych osób (np. innych sposobów rozwiązywania konfliktów czy sposobach komunikacji w kontekście stylów DISC)

7. Omawianie ćwiczeń – to narzędzie pozwala dzielić się opiniami i pozwala ćwiczyć słuchanie empatyczne i / lub empatię poznawczą (mogę się z Tobą nie zgodzić, choć chętnie poznam Twoją perspektywę)

8. Zadania pisemne – angażują różne obszary mózgu, zmuszając do syntezy i tworzenia projektów, pomysłów. Łączą to już mi znane z nowym, pojawiającym się na warsztatach

9. Prezentacje efektów pracy – umożliwia konfrontację własnych pomysłów i grupowych, z pozostałymi uczestnikami warsztatów

10. Plan Działań Wdrożeniowych – narzędzie umożliwia zaplanowanie wdrożenia wiedzy ze szkolenia do codzienności zawodowej uczestników spotkania

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Akademia Menadżera?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę