Warunki udostępniania nagrań audiowizualnych
Kursów zdalnych z trenerem na żywo

  1. infoShare Academy spółka z o.o. realizuje na rzecz Uczestnika w oparciu o zawartą Umowę usługę w postaci Kursu (dalej: Kurs) 
  2. Spółka zapewnia Uczestnikowi dostęp do nagrań Kursu realizowanego metodą zdalną. 
  3. Spółka po zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszych Warunków, udostępni mu nagrania audiowizualne z poszczególnych zajęć Kursu z poniższymi zastrzeżeniami.
  4. Z uwagi na udostępnianie materiałów audiowizualnych z Kursu, zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnienie, upublicznienie, rejestrowanie lub wykorzystanie ich przez Uczestnika, poza jego potrzeby osobiste związane z udziałem w Kursie. Jakiekolwiek utrwalenie Kursu, rozpowszechnienie, upublicznienie lub wykorzystanie materiałów audiowizualnych z Kursu i będzie oznaczało naruszenie autorskich praw majątkowych Spółki do Kursu jako integralnego utworu, prawa do ochrony wizerunku i danych osobowych uczestników oraz trenera, oraz naruszenie Umowy w związku z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności.
  5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązania określonego w ust. 4 Oświadczenia Stron Spółka może dochodzić odszkodowania w postępowaniu sądowym na zasadach ogólnych.
  6. Udostępnienie materiału audiowizualnego zrealizowanego w ramach Kursu, następuje na czas 2 tygodni od dnia, w którym odbyły się zajęcia, których materiał dotyczy.
  7. W pozostałym zakresie Strony obowiązują postanowienia Umowy.