Niniejszy Regulamin dotyczy sposobu realizacji płatności on-line raty za Usługi i produkty oferowane przez infoShare Academy spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku za pośrednictwem serwisu internetowego infoshareacademy.com z wykorzystaniem systemu ratalnego oferowanego przez Operatora Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dalej: Operator płatności).

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Akademia – infoShare Academy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B (budynek Olivia Four), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561749, o kapitale zakładowym 271 623,60 złotych, posiadającą numer NIP: 5842742213, REGON: 361745430 będąca właścicielem strony internetowej https://infoshareacademy.com/ i uprawniona do zaoferowania uczestnikom kursów, szkoleń, warsztatów w zamian za wynagrodzenie właściwe dla danego produktu lub usługi, możliwości zapłaty wskazanego wynagrodzenia w ramach systemu ratalnego oferowanego przez  Operatora płatności.

Serwis – strona internetowa https://infoshareacademy.com/ 

Usługa – szkolenie, kurs lub warsztat oferowane przez Akademię w Serwisie, które odbywa się stacjonarnie ( z bezpośrednim udziałem uczestników i trenera w jednej z lokalizacji wskazanych przez Akademię) lub zdalnie ( z wykorzystaniem urządzeń do zdalnego porozumiewania się na odległość – audio i wideo – bez bezpośredniego udziału Uczestników i Trenera).

Płatność na raty on-line – sposób płatności za Usługę udostępniany Uczestnikom danej Usługi w Serwisie z wykorzystaniem systemu ratalnego Operatora Płatności, gdzie stroną umowy, której przedmiotem jest rozłożenie płatności na raty wynagrodzenia (cena usługi) należnego Akademii, jest Uczestnik i Bank z którym Operator Płatności zawarł umowę. Akademia zastrzega sobie prawo do wskazywania, które Usługi są objęte Płatnością na raty on-line.

Uczestnik – osoba fizyczna albo osoba prawna, na rzecz której Akademia będzie świadczyła Usługę na podstawie zawartej z Uczestnikiem umowy o  świadczenie usługi takiej jak: przeprowadzenie kursu/szkolenia/warsztatu i inne.

Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

Bank – instytucja bankowa, funkcjonująca w oparciu o przepisy ustawy Prawo Bankowe, z którą uczestnik finalnie zawiera umowę kredytu ratalnego, w wyniku której zostanie uregulowana płatność za Usługę.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy umożliwia Uczestnikom weryfikację z jakiej Usługi chcą skorzystać oraz umożliwia kontakt z Akademią, celem zawarcia stosownej umowy, poprzedzającej wybór płatności za Usługę.
 2. Usługodawca prowadzi działalność na terenie Polski.
 3. Po kliknięciu na zamieszczoną na stronie serwisu internetowego Usługę, Uczestnik zostanie automatycznie przekierowany na stronę, gdzie będzie mógł zapoznać się ze szczegółami i zasadami udziału Uczestnika i realizacji Usługi przez Akademię.
 4. Do korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu internetowego lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§3
Sposób i warunki składania zamówień.

Zawarcie umowy. 

 1. Umowa na świadczenie Usług przez Akademię zawierana jest z potencjalnym uczestnikiem w formie tradycyjnej tj. pisemnej lub z wykorzystaniem platformy Autenti (elektroniczna forma dokumentowa). Umowy nie są zawierane bezpośrednio z wykorzystaniem Serwisu internetowego. Zawarcie umowy jest niezbędne celem umożliwienia uruchomienia płatności rat online.
 2. W przypadku chęci skorzystania z płatności rat online, dane wskazane przez Uczestnika w Umowie, są przekazywane do serwisu Operatora Płatności. 
 3. Akademia w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci skorzystania z rat online, w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron, generuje w dedykowanej do tego aplikacji link umożliwiający złożenie przez Uczestnika wniosku kredytowego o przyznanie rat przez Bank i następnie przesyła go niezwłocznie po wygenerowaniu Uczestnikowi.
 4. Link umożliwiający złożenie wniosku o przyznanie rat jest ważny 48 godzin od momentu jego wygenerowania i przesłania do Uczestnika przez Akademię. Po upływie okresu o którym mowa w zdaniu pierwszym link ulega dezaktywacji.
 5. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stosowanego od 25 maja 2018r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Akademii prawidłową realizację Usługi w tym rozpatrywanie reklamacji.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@infoshareacademy.com oraz kontakt@infoshareacademy.com
 7. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres administratora danych osobowych w formie pisemnej lub dokumentowej na wskazany adres e-mail.

§4
Ceny i płatności

 1. Ceny za Usługi są cenami brutto, tj. zawierają w sobie podatek VAT.
 2. Po prawidłowym dokonaniu złożenia wniosku o płatność na raty online Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji banku. W przypadku pozytywnej decyzji jest ona ważna przez 5 dni. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzednim okresu, decyzja wygasa. W przypadku kiedy Uczestnik nadal jest zainteresowany płatnością na raty online, niezbędne jest zwrócenie się do Akademii celem powtórzenia procesu wygenerowania nowego linku, umożliwiającego ponowne złożenia wniosku o raty.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Usługi w przypadku, gdy dane podane przez Uczestnika w formularzu są niepełne lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 4. Warunkiem otrzymania faktury jest przekazanie Usługodawcy przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 5. Płatności za Usługę w ramach płatności online można dokonać według następującej metody :
  Raty 0% PayU – płatność podzielona na liczbę rat wraz z oprocentowaniem 0% wskazanych na etapie zawierania Umowy, dokonywana przez Bank na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Uczestnika za pomocą usługi PayU. Zakup Kursu dokonuje się z momentem potwierdzenia przez Operatora PayU udzielenia kredytu i wpływu środków na konto Usługodawcy.
 6. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin PayU dostępny pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf
 7. Po prawidłowym dokonaniu płatności przez Bank, Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o wpływie i przyjęciu płatności przez Akademię.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Usługi w przypadku, gdy dane podane przez Uczestnika w formularzu są niepełne lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

§5

Usługodawca ustala następujące zasady dotyczące zwrotów wynagrodzenia uregulowanego z wykorzystaniem płatności raty online.

 1. W przypadku płatności z wykorzystaniem rat online, zwrot następuje bezpośrednio do Banku z konta Akademii w PayU, z następującymi poniżej zastrzeżeniami.
 2. W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie przyznania rat online i rezygnacji przez Uczestnika z udziału w kursie (lub innej Usłudze) przed rozpoczęciem Kursu (lub świadczenia innej Usługi) ale po podpisaniu Umowy na usługę, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Akademii opłaty wpisowej w wysokości określonej dla danej Usługi w zawartej Umowie oraz prowizji tytułem udzielenia kredytu rat online w wysokości 2.5% wartości przyznanego Kredytu (zgodnie z taksą Operatora Płatności). Powyższe oznacza, iż Akademia w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w realizacji Usługi (Kursu) z kwoty otrzymanej tytułem płatności rat online przed jej zwrotem do Banku dokona potrącenia opłaty wpisowej i wartości prowizji. Kwoty te będą należne do spłaty do Banku przez Uczestnika, zgodnie z ustaleniami Banku z Uczestnikiem.
 3. W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie przyznania rat online i rezygnacji przez Uczestnika z udziału w kursie (lub innej Usłudze) w trakcie Kursu (lub świadczenia innej Usługi) wysokość kwoty zwrotu od Akademii do banku realizowana jest zgodnie z zapisami Harmonogramu zwrotów, stanowiącego załącznik do umowy zawieranej z uczestnikiem na dany Kurs. Wartość wynagrodzenia za udział w Kursie (lub świadczonej Usłudze), opłata wpisowa i prowizja stanowią łącznie wartość należności do spłaty przez Uczestnika do Banku, zgodnie z zawartą przez te strony Umową kredytową.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie przyznania rat online i nie rozpoczęciu świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie Akademii w ustalonym przez Strony w Umowie terminie:
 5. W sytuacji wyznaczenia przez Akademię nowego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi nie dłuższego jednak niż miesiąc (liczony od daty pierwotnej) i nie przyjęcia przez Uczestnika nowego terminu – zwrot nastąpi w kwocie pomniejszonej o wartości prowizji, która tym samym będzie stanowić wartość należności do spłaty przez Uczestnika do Banku, zgodnie z zawartą przez te strony Umową kredytową;
 6. W przypadku odwołania przez Akademię świadczenia Usługi lub wskazania nowego terminu dłuższego niż miesiąc (liczony od daty pierwotnej), zwrot do Banku przez Akademię nastąpi w pełnej kwocie udzielonego kredytu.

§6
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych Usług w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników

 1. Reklamacje dotyczące realizacji przez infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Usług, w oparciu o zawartą z Uczestnikiem umowę, wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać;
  a) poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@infoshareacademy.com
  b) listownie na adres siedziby Akademii.
 2. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z otrzymaną usługą.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona, poprzez udzielenie odpowiedzi na nią, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Akademię. 
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika lub – w przypadku reklamacji zgłoszonej listownie – na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny, chyba że Uczestnik uprzednio wyraźnie zastrzeże inną formę otrzymania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Akademia w odpowiednim terminie zrealizuje uprawnienia reklamującego wynikające z reklamacji.

§7
Pozostałe postanowienia

 1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informować na stronie serwisu internetowego.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wstecznej.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Akademią a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art.2 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Akademią a Uczestnikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę infoShare spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin płatności wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2020 r.