Data Power BI

Szkolenie Power BI i baza SQL

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Power BI i baza SQL

Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, w tym analityków i osób podejmujących decyzje w oparciu o dane zawarte w bazie danych SQL. Zakres szkolenia obejmuje wykorzystanie bazy SQL w pracy z Microsoft Power BI. Do współpracy z Power BI można dobrać jedną z baz danych: Microsoft SQL Server, Azure SQL, IBM DB2, Informix, Oracle SQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB lub Microsoft Access.

Dla kogo jest szkolenie z Power BI?

Dla analityków, marketerów i wszystkich tych, którzy pracują z danymi.

Dla osób zajmujących się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych.

Dla osób chcących nauczyć się bilbioteki DAX.

Program szkolenia Power BI i baza SQL

Wprowadzenie do programu

Wersje i typy licencji i możliwości programu
Główne zastosowania i omówienie interfejsu użytkownika
Raport, karta i wizualizacja – główne składniki programu
Usługi Power BI w chmurze – możliwości i ograniczenia

Pierwszy model Power BI

Praca z gotowym modelem danych – jedna tabela z danymi
Podstawowe wizualizacje – łączenie elementu wizualnego z danymi
Typy danych, konwersja i dostosowanie ustawień regionalnych
Wykres liniowy, słupkowy i punktowy. Dostosowanie elementów wizualizacji
Karta, tabela, macierz – formatowanie obiektów
Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram
Filtr wizualizacji, karty i raportu

Praca z modelem opartym na wielu tabelach

Tabele, relacje i model danych w analizie
Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji
Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu
Tworzenie kolumn obliczeniowych, wskaźniki KPI
Wstęp do modelowania i łączenia danych

Model danych Power Query dla Power BI Desktop

Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i ograniczenia
Pliki płaskie i foldery CSV, JSON – edycja i konwersja informacji
Dane z arkusza kalkulacyjnego jako źródła danych dla wizualizacji
Łączenie niestandardowych źródeł danych SQL + CSV + Strony WWW

Zaawansowane elementy wizualne

Kluczowe wskaźniki wydajności KPI
Zaawansowane hierarchia modelu danych
Wizualizacje niestandardowe z platformy handlowej i z pliku

Udostępnianie raportów Power BI Desktop

Wyprowadzenie danych wizualizacji do pliku CSV
Eksport raportu do formatu PDF
Udostępnienie raportu w chmurze
Osadzenie raportu na witrynie Sharepoint i witrynie publicznej WWW

Etapy przetwarzania danych w Power BI

Zapytanie SQL, Przekształcenie (język M), Przetwarzanie DAX

Wstęp do baz danych, przegląd oprogramowania

Pojęcia związane bazami danych SQL
Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych
Edytor kodu SQL – zapoznanie z narzędziami
Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe

Łączenie Microsoft Power BI z bazą danych

Połączenie bezpośrednie
Łączenie z użyciem ODBC
Pobieranie danych z tabel i widoków (Table/View) do modelu danych

Power Query w łączeniu i przekształcaniu danych

Filtrowanie i sortowanie danych wejściowych,
Kolumny obliczeniowe i warunkowe,
Tworzenie niestandardowych kolumn obliczeniowych,
Funkcje tekstowe i matematyczne,
Typy danych i ich konwersja,
Scalanie i podział kolumn.

Model danych i język M

Dołączanie i scalanie tabel,
Relacje w Excelu i modelu danych,
Funkcje zaawansowane języka M,
Usuwanie wartości zduplikowanych,
Pivot i Unpivot,
Agregacja i zliczanie.

Aspekty praktyczne modelu danych

Tabela przestawna oparta o model danych,
Wielokrotne odwołanie do obiektów,
Aktualizacja danych.

Wprowadzenie do języka DAX

Czym jest język DAX
Zastosowania języka DAX
Wymagania wstępne

Środowisko pracy

Pasek formuły
Obszar obliczeń

Praca z językiem

Składnia
Kolumna obliczeniowa i jej zastosowania
Składnia formuły
Miary w DAX
Wygląd formuły
Autosumowanie
Funkcje i ich typy
Funkcja pokrewna
Kontekst
Kontekst wiersza
Kontekst filtru

Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language

Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych,
Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
Dane w standardzie SQL

Pobieranie danych – instrukcja SELECT

Składnia polecenia SELECT
Kolejność wykonywania instrukcji SELECT

Operatory i kryteria w zapytaniach

Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
Kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
Wybór kolumn w wyniku zapytania
Alias kolumny AS
Kolumny obliczeniowe
Sortowanie wyników zapytania ORDER BY (ASC/DESC) sortowanie i kwestia NULL
Funkcje skalarne
Operacje na datach
Ograniczenie pobierania rekordów i usuwanie duplikatów DISTINCT
Wyrażenie warunkowe CASE

Funkcje języka SQL w zapytaniach

Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, REPLACE, SUBSTRING, UPPER, LOWER
Łączenie i ciągów tekstowych z użyciem funkcji CONCAT
Funkcje matematyczne ROUND i podobne
Funkcje czasu i daty oraz operacje na nich
Funkcje konwersji i rzutowanie typów danych

Przetwarzanie zagregowanych danych

Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
Kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING
Wstęp do funkcji okien OVER, PARTITION BY

Operacje na połączonych tabelach

Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele w zapytaniu
Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
Złączenie prawe zewnętrzne RIGHT OUTER JOIN
Złączeni lewe zewnętrzne LEFT OUTER JOIN
Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN
Złączenia równościowe i nierównościowe

Łączenie wyników zapytania

Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
Części wspólne i INTERSECT, EXCEPT/MINUS

Kwerendy zagnieżdżone

Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
Kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań
Zmienne tabelaryczne CTE

Funkcje okien w SQL

Widoki uporządkowane OVER
Partycjonowanie wyniku zapytania PARTITION BY
Odwołania do wierszy: poprzedni, następny, pierwszy i ostatni

Optymalizacja zapytań

Procedury składowane
Generowanie zapytań z użyciem procedur składowanych

Czego nauczysz się na szkoleniu z Power BI i baza SQL?

Nauczysz się jak efektywnie pozyskiwać i przetwarzać dane w celu podejmowania decyzji biznesowych.

Poznasz PowerQuery i techniki przygotowywania danych

Poznasz terminologię i narzędzia niezbędne w pobieraniu informacji z bazy danych, a następnie prezentacji ich w Power BI.

Dowiesz się jak wykorzystać bibliotekę DAX w zakresie raportowania i analizy danych

Nauczysz się opowiadać historię za pomocą danych i technik wizualizacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Power BI i bazy SQL?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę