AI Machine Learning

Kompleksowe szkolenie Machine Learning

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

45h / 5-6 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Kompleksowe szkolenie z Machine Learning

Pro­du­ko­wa­nie coraz więk­szej liczby danych przez ludzi dopro­wa­dziło do sytu­acji, w któ­rej dotych­cza­sowe narzę­dzia prze­stały wystar­czać. Dodat­kowo, nic nie wska­zuje, by liczba ta miała zacząć maleć, co potwier­dza tezę, że zapo­trze­bo­wa­nie na specjalistów uczenia maszynowego będzie rosło. Popu­lar­ność hasła „Machine Learning” w Google Trends wska­zuje na to, że popu­lar­ność i zain­te­re­so­wa­nie tematem rośnie w olbrzy­mim tem­pie.

Dla kogo jest kompleksowe szkolenie z Machine Learning?

Dla programistów, analityków danych, analityków biznesowych, marketerów, designerów i wszystkich tych, którym uczenie maszynowe znacznie ułatwia pracę.

Dla osób, które wiedzą już co nieco o przetwarzaniu i analizie danych – ułatwi to zrozumienie przekazywanego materiału.

Dla osób, które mają podstawowe doświadczenie w programowaniu w języku Python.

Program kompleksowego szkolenia Machine Learning

Moduł 1: Wstęp do Machine Learning

wprowadzenie do tematu uczenia maszynowego
podstawowe pojęcia
sens podziału danych na treningowe, walidacyjne, testowe
różne rodzaje uczenia maszynowego
dane jako cechy
dane jakościowe i dane ilościowe

Moduł 2: Przetwarzanie i analiza danych

zapoznanie z bibliotekami:
Pandas
numpy
matplotlib
scikit-learn
praca z plikami
data cleaning
data wrangling

Moduł 3: Jupyter Notebook

środowisko interaktywne
wirtualne środowisko pythona
komórki, kod, markdown
widgety
IPython

Moduł 4: Modele uczenia maszynowego

regresja liniowa
regresja logistyczna
drzewo decyzyjne
random forest
XG Boost
naive bayes
klasyfikacja KNN
SVM

Moduł 5: Porównanie modeli i konsolidacja

metody wyboru modeli do specyficznych zastosowań
porównanie różnych modeli
ćwiczenia praktyczne

Czego nauczysz się na kompleksowym szkoleniu z Machine Learning?

Będziesz wykorzystywał Pythona w projektach Machine Learningowych – do tego pomogą Ci między innymi biblioteki Pandas, NumPy, scikit-learn oraz Matplotlib.

Po zapoznaniu się z niezbędnymi narzędziami i bibliotekami rozpoczniesz dalszą naukę obejmującą m.in.: pracę z plikami, czyszczenie danych oraz modele uczenia maszynowego.

Poznasz praktyki, które pozwolą lepiej zarządzać kodem oraz strukturą projektu podczas tworzenia aplikacji webowych

Poznasz język programistów, pojęcia, zasady i dobre praktyki pracy z danymi. Nauczysz się poprawnej komunikacji w zespole programistycznym.

Pisząc kod, będziesz zwracał szczególną uwagę na możliwość jego łączenia z kodem innych osób.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kompleksowym szkoleniu z Machine Learning?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę