Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Coaching w pracy managera

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Coaching w pracy managera

Coaching staje się coraz popularniejszym narzędziem w rękach nowoczesnych menedżerów, którzy chcą nie tylko osiągać cele biznesowe, ale i rozwijać swój zespół oraz budować pozytywną atmosferę w miejscu pracy Coaching w pracy managera to program szkoleniowy ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji oraz rzetelnej wiedzy. Celem szkolenia jest pełne przygotowanie uczestników (managerów) do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej. W trakcie zajęć poznasz tajniki projektowania i prowadzenia procesów coachingowch. Dowiesz się, jakie zadawać pytania niesugerujące odpowiedzi, nauczysz się korzystać ze sprawdzonych narzędzi coachingowych. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatu (nauka przez doświadczenie i praktykę), w trakcie którego będziesz projektować oraz prowadzić sesje coachingowe. Otrzymasz informacje zwrotne od trenera prowadzącego (praktykującego coacha) i innych uczestników.

Cele:

Celem „Coaching w pracy managera” jest przygotowanie Cię do efektywnego korzystania z narzędzi coachingowych w pracy managera

Poznanie narzędzi coachingowych, które można wykorzystać w praktyce zawodowej

Poznasz specyfikę odróżniającą coaching od innych metod wsparcia w rozwoju

Nauczenie uczestnika jak wykorzystać coaching do budowania trwałych relacji z zespołem

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

1. Coaching: dogłębne zrozumienie

Czym jest coaching? – Poznanie jego filozofii, wartości i założeń.
Cel coachingu: Odkrywanie potencjału i osiąganie celów osobistych i zawodowych
Rodzaje coachingu: Coaching kariery, coaching biznesowy, coaching life i inne odmiany
Różnice między coachingiem a innymi formami: Mentoring, doradztwo, terapia, szkolenie – szczegółowe rozróżnienie specyfiki każdego podejścia

2. Korzyści płynące z coachingu: kompleksowa analiza

Wzrost efektywności: Poprawa osiągnięć zawodowych i osobistych
Rozwój osobisty: Odkrywanie potencjału, talentów i wartości
Poprawa komunikacji: Skuteczne porozumiewanie się i budowanie relacji
Wzrost motywacji: Wzmocnienie zaangażowania i chęci do działania
Lepsze radzenie sobie z wyzwaniami: Pokonywanie trudności i budowanie odporności na stres
Porównanie z innymi formami rozwoju: Zrozumienie zalet coachingu w stosunku do mentoringu, doradztwa, terapii i szkoleń

3. Proces coachingowy: szczegółowe etapy i znaczenie

Struktura procesu coachingowego: Poznanie etapów, od kontraktu po ewaluację
Techniki stosowane w coachingu: Aktywne słuchanie, zadawanie pytań coachingowych, udzielanie informacji zwrotnej i wiele innych
Krótkoterminowe i długoterminowe efekty coachingu: Zmiany widoczne natychmiast i te, które rozwijają się w czasie
Znaczenie coachingu: Wpływ na życie osobiste i zawodowe uczestników

4. Modele coachingowe: bogaty wachlarz

Poznanie różnych modeli coachingowych
Charakterystyka każdego modelu: Założenia, techniki i zastosowania
Wybór odpowiedniego modelu: Dopasowanie do celu coachingu, stylu klienta i osobowości coacha

5. Techniki motywacyjne: wzmacnianie zaangażowania

Teorie motywacji
Zwiększanie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej: Wspieranie autonomii, kompetencji i poczucia sensu
Techniki motywacyjne w coachingu: SMART cele, wizualizacja sukcesu, wzmacnianie pozytywnych zachowań

6. Narzędzia do diagnozy potencjału i talentów: odkrywanie mocnych stron

Kwestionariusze osobowości i testy umiejętności: Narzędzia do identyfikacji mocnych stron, talentów i obszarów rozwoju
Metody obserwacji i wywiadów: Ocena zachowań, umiejętności i preferencji klienta
Analiza SWOT: Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

7. Techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji: skuteczne działanie

Metody kreatywnego rozwiązywania problemów
Modele podejmowania decyzji: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, analiza ryzyka

Uczestnicy nabędą umiejętność:

1. Prowadzenie efektywnych sesji coachingowych:

Poznanie struktury i etapów sesji coachingowej
Mistrzowskie władanie technikami coachingu, takimi jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań coachingowych i udzielanie informacji zwrotnej
Tworzenie bezpiecznej i wspierającej relacji z klientem (podwładnym)

2. Praktyczne zastosowanie narzędzi coachingu:

Poznanie i umiejętne wykorzystanie różnorodnych narzędzi coachingowych, np. kwestionariuszy, ćwiczeń i gier coachingowych
Dostosowanie narzędzi do specyfiki sytuacji i potrzeb klienta (podwładnego)
Efektywne wykorzystanie narzędzi do osiągania celów coachingu

3. Mistrzowskie zadawanie pytań coachingowych:

Różnicowanie typów pytań coachingowych i ich celów
Zadawanie pytań otwartych, ukierunkowujących i refleksyjnych
Stosowanie pytań coachingowych do wydobywania potencjału i zasobów klienta (podwładnego)

4. Udzielanie trafnej informacji zwrotnej:

Poznanie różnych form informacji zwrotnej i ich wpływu na klienta (podwładnego)
Udzielanie konstruktywnej i wspierającej informacji zwrotnej
Skupienie się na mocnych stronach i obszarach rozwoju klienta (podwładnego)

5. Praca z emocjami klienta (podwładnego):

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji klienta (podwładnego)
Stosowanie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami
Tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa dla wyrażania emocji

6. Wspieranie klienta (podwładnego) w osiąganiu celów:

Pomaganie klientowi (podwładnemu) w definiowaniu SMART celów
Opracowywanie strategii osiągania celów i planów działania
Motywowanie i inspirowanie klienta (podwładnego) do podjęcia działania

7. Radzenie sobie z wyzwaniami zawodowymi i życia codziennego:

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
Budowanie odporności na stres i radzenie sobie z presją
Wdrażanie technik zarządzania czasem i efektywności

Program szkolenia Coaching w pracy managera

1. Wstęp do coachingu

2. Narzędzia i techniki coachingu

3. Coaching w praktyce

4. Plan działań wdrożeniowych

W pracy wykorzystujemy:

1. Ćwiczenia praktyczne:

Przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych, które umożliwią uczestnikom bezpośrednie wypróbowanie różnych technik i metod coachingowych

2. Ankiety i kwestionariusze:

Wykorzystanie ankiety lub kwestionariusza, aby zbadać poziom wiedzy i umiejętności uczestników oraz ocenić skuteczność szkolenia i ewentualne postępy lub zbadać określony obszar osobowości

3. Prezentacje multimedialne:

Przedstawienie teorii, modeli i narzędzi związanych z coachingiem, co ułatwi przyswajanie wiedzy i zrozumienie kluczowych koncepcji

4. Dyskusje grupowe:

Organizacja dyskusji grupowych na temat różnych aspektów coachingu, w tym dzielenie się doświadczeniami, refleksje nad sytuacjami praktycznymi oraz wymiana poglądów i strategii

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Coaching w pracy managera?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę