Klauzula informacyjna. Klienci.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest infoShare Academy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000561749, o kapitale zakładowym 271 623,60 złotych, posiadająca numer NIP: 5842742213, REGON: 361745430 (dalej jako Administrator lub ISA).

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Wyznaczonym przez ISA Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: infoShare Academy Sp. z o.o. , Inspektor Ochrony Danych, al. Grunwaldzka 472B 83-010 Gdańsk, Polska
 • przez e-mail: iod@infoshareacademy.com;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1. Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono działania zmierzające do zawarcia umowy.
2. Realizacja umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku przepisami Ustawy o rachunkowości i innych przepisów podatkowych. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
4. Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące prowadzonej działalności. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
5. Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).
6. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących dbania o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono realizacje umowy.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom ISA;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz ISA w tym: usługi prawne, finansowe, informatyczne, marketingowe, statystyczne, analityczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz ISA.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ISA Online Sp. z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest niezbędne w zakresie dotyczącym obsługi zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi na indywidualne zapytanie, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani w celu profilowania.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe gromadzone automatycznie na podstawie technologii cookies i innych podobnych technologii będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w związku z korzystaniem z narzędzi dostawców usług (Google). Dane osobowe mogą być też przekazywane do państw trzecich w związku z korzystanie z usług społeczeństwa informacyjnego (email, Slack).