Regulamin Programu Rekomendacyjnego INFOSHARE ACADEMY “Postaw na Kurs”

Obowiązuje od 01.07.2023 r.


§ 1 Postanowienia wstępne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego infoShare Academy “Postaw na Kurs”, dalej zwanego „Programem”. 2. Program dedykowany jest dla aktualnych i byłych Uczestników Kursów dziennych, wieczorowych, weekendowych i otwartych, tj. korzystających z produktów i usług Organizatora - infoShare Academy Sp. z o.o. (dalej „Akademia”).



§ 2 Definicje


1. Organizator: infoShare Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B (budynek Olivia Four), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561749, o kapitale zakładowym 271.623,00 złotych, posiadającą numer NIP: 5842742213, REGON: 361745430.

2. Produkt: oznacza ofertę Organizatora w postaci kursu dziennego, mieszanego lub wieczorowego organizowanych przez Akademię, realizowanych metodą bootcamp, stacjonarnie lub zdalnie z udziałem trenera na żywo, wskazanych w ust. 6 poniżej, w katalogu kursów podlegających pod Program - tzw. Kurs rekomendowany;

3. Uczestnik: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest lub była uczestnikiem Kursu organizowanego przez Akademię, realizowanego metodą bootcamp, kurs wieczorowy, kurs weekendowy, szkolenie otwarte w tym realizowane jako kursy zdalna z udziałem trenera na żywo oraz dokonała rekomendacji Produktu. Uczestnik nie może rekomendować usług Akademii w ramach własnej działalności gospodarczej.

4. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, której Uczestnik zarekomendował Produkt poprzez Rekomendację i jednocześnie:

a) jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat,

b) będzie stroną umowy na realizację przez Akademię Kursu na jego rzecz,

c) powoła się w trakcie rekrutacji na Kurs na Uczestnika, jako rekomendującego Kurs.

5. Rekomendacja: polecenie Produktu Odbiorcy Rekomendacji przez Uczestnika.

6. Skuteczna Rekomendacja: przesłanie Rekomendacji do Organizatora, po której Odbiorca Rekomendacji (Uczestnik Kursu) spełni następujące warunki:

a) do wiadomości mailowej, w której wyrazi zainteresowanie Kursem, załączy wiadomość mailową, pochodzącą od Uczestnika, który dokonał Rekomendacji Produktu, w celu wykazania, iż Rekomendacja Produktu miała miejsce;

b) podpisze skutecznie umowę przeprowadzenia Rekomendowanego Kursu z Akademią;

c) umowa przeprowadzenia Rekomendowanego Kursu dotyczyć będzie Produktów Akademii w postaci kursów:

(i) dziennych,

(ii) weekendowych,

(iii) wieczorowych, lub

(iv) mieszanych; (tj. takich, w których zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, przy czym raz w ustalony haronogramem dzień po południu a raz w sobotę);

d) dokona płatności wynagrodzenia należnego Akademii tytułem przeprowadzenia Rekomendowanego Kursu w wysokości nie mniejszej niż opłata wpisowa i I rata za Kurs,

e) usługa realizacji Kursu zacznie być przez Akademię świadczona (Odbiorca rekomendacji stanie się aktywnym Uczestnikiem Kursu);

f) nie zrezygnuje z udziału w Kursie przez okres 30 dni od dnia jego rozpoczęcia z zastrzeżeniem równoczesnego spełnienia warunku wskazanego w lit.d niniejszego punktu.



§ 3 Warunki uczestnictwa


1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i spełniają łącznie poniższe warunki:

a) byli lub aktualnie są uczestnikiem Kursów organizowanych przez Akademię;

b) uregulowali płatność za Kurs w którym uczestniczą lub uczestniczyli - w całości;

c) będą rekomendować Produkty Odbiorcom Rekomendacji, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

2. Udział w Programie polega na spełnieniu warunków Skutecznej Rekomendacji.

3. Z Programu wyłączone są osoby niebędące rezydentami w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.



§ 4 Zasady Programu


1. Program polega na przesyłaniu Rekomendacji przez Uczestników do Odbiorców Rekomendacji w celu promocji i sprzedaży Produktów Akademii. W przypadku zaistnienia wszystkich warunków Skutecznej Rekomendacji:


na wskazany przez Uczestnika numer rachunku bankowego Uczestnik otrzyma:

a) 400 zł (słownie: czterysta złotych) za Skuteczną Rekomendację tytułem kursów wskazanych w § 2 ust. 6 lit. (i) oraz (ii);

b) 300 zł (słownie: trzysta złotych) za Skuteczną Rekomendację tytułem kursów wskazanych w § 2 ust. 6 lit. (iii) oraz (iv);


a Odbiorca Rekomendacji otrzyma rabat na rekomendowany Produkt Akademii w wysokości:

a) 400 zł (słownie: czterysta złotych) na Kurs wskazany w § 2 ust. 6 lit. (i) oraz (ii);

b) 300 zł (słownie: trzysta złotych) na Kurs wskazany w § 2 ust. 6 lit. (iii) oraz (iv).


2. Wynagrodzenie za Skuteczną Rekomendację danego Produktu nie zostanie wypłacone Uczestnikowi zalegającemu z zapłatą należności dla Organizatora tytułem swojego udziału w Kursie i zostanie zaliczone na poczet zaległości, na co Uczestnik wyraża zgodę. Wynagrodzenie zostanie przyznane i wypłacone wyłącznie po spełnieniu warunków Skutecznej Rekomendacji, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.

3. Przez samo podpisanie umowy o przeprowadzenie Kursu przez Odbiorcę Rekomendacji, Uczestnik nie nabywa jakichkolwiek uprawnień do przyznania wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt I niniejszego §. 

4. Uczestnik może wycofać Rekomendację, co oznacza rezygnację z udziału w Programie. Oświadczenie o wycofaniu Rekomendacji należy przesłać na następujący adres email: kontakt@infoshareacademy.com

5. Rekomendacja Produktu przez Uczestnika nie będzie uwzględniana w dalszym procesie w następujących sytuacjach: 

a) w chwili otrzymania przez Organizatora Rekomendacji polecony Odbiorca Rekomendacji figurował w bazie kursantów Organizatora;

b) Odbiorca Rekomendacji został włączony do bazy Organizatora w ciągu 6 miesięcy przed otrzymaniem przez Organizatora Rekomendacji;

c) w chwili otrzymania przez Organizatora Rekomendacji, polecony Odbiorca Rekomendacji uczestniczy w innym kursie realizowanym przez Organizatora; 

d) ten sam Odbiorca Rekomendacji został wcześniej polecony przez innego Uczestnika, zgodnie z zasadami Programu.

6. Rekomendacja Produktu co do zasady dotyczy konkretnego Kursu organizowanego przez Akademię, definiowanego nazwą, terminem oraz czasem trwania przy czym Organizator będzie brał pod uwagę Rekomendację także w przypadku podjęcia przez Odbiorcę Rekomendacji decyzji o udziale w innym kursie, niż rekomendowany przez Uczestnika.



§ 5 Czas trwania Programu 


1. Program ma charakter stały i trwa na zasadach określonych od 05.10.2020 roku do odwołania. 

2. Organizator Programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu.



§ 6 Prawa i obowiązki 


1. W celu właściwej realizacji Programu Rekomendacyjnego, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/679 Parlamenty Europejskiego i Komisji Europejskiej z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu Rekomendującego w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania przez Uczestnika Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie od niego, Akademia zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie takich praktyk. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Rabatu niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie. 



§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 


1. Wysyłanie Rekomendacji do osób, które nie wyraziły Uczestnikowi zgody na ich otrzymywanie (tzw. spamowanie) jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysłania droga elektroniczną informacji handlowych do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. z późn. zm.) r).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu Rekomendacyjnego. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu Rekomendacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w Programie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. z późn.zm. ) w szczególności w zakresie nowych Kursów i nowych terminów Kursów organizowanych przez Akademię.

4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i Organizatora. 

5. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, upoważnia Akademię do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę prawa do Rabatu, nawet w przypadku spełnienia wszystkich wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie. 



§ 8 Rabat i zasady przyznawania 


1. Rabat za Rekomendacje przysługiwać będzie Uczestnikowi wyłącznie za Skuteczną rekomendację. 

2. Rabat będzie możliwy do uzyskania przez Uczestnika na wybrany przez niego Kurs rekomendacyjny, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki Skutecznej Rekomendacji. 

3. Przysługujące uprawnienia do Rabatu nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

4. W przypadku wypowiedzenia/ odstąpienia od trwającej umowy z Akademią przez Odbiorcę Rekomendacji bez dochowania terminu określonego w § 2 ust. 6 lit. f Regulaminu, Odbiorcy Rekomendacji nie będzie przysługiwało prawo do rabatu.

5. Uczestnik nie otrzyma rabatu w przypadku zalegania z zapłatą należności Akademii z tytułu zawartych umów na przeprowadzenie kursu.

6. W przypadku otrzymania rabatu Odbiorca Rekomendacji może skorzystać równocześnie z innych promocji oferowanych przez Organizatora w oparciu o inne działania promocyjne, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Programu Rekomendacyjnego INFOSHARE ACADEMY dla Trenerów. W pozostałych przypadkach wartość rabatu i promocji może się łączyć.



§ 9 Obowiązek podatkowy


1. Wynagrodzenie Uczestnika, który dokonał Skutecznej Rekomendacji zostanie mu wypłacone w terminie 14 dni od zakończenia Kursu przez poleconego Odbiorcę Rekomendacji (uczestnika kurs), za uprzednim podaniem danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Organizatora Programu obowiązków dotyczących rozliczeń należności publicznoprawnych, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL/NIP, adres zamieszkania, adres właściwego miejscowo do rozliczeń Urzędu Skarbowego.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu identyfikowane jest jako przychód z innych źródeł (art. 20 ust 1 ustawy o pod. doch. od osób fizycznych). 

3. Uczestnik Programu, który dokonał Skutecznej Rekomendacji otrzyma kwotę określoną Regulaminem w pełnej wysokości. Organizator Programu wystawia Uczestnikowi z zakończeniem danego roku kalendarzowego informację PIT-11 (wypełnioną w części F) a Uczestnik Programu dokonuje rozliczenia uzyskanego przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym.


§ 10 Postępowanie reklamacyjne 


1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika pisemnie: 

a) mailem: kontakt@infoshareacademy.com 

b) listem: infoShare Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B 

2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jednakże termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji wystąpienia przyczyn niezależnych od Akademii. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Uczestnik zostanie o tym poinformowany pisemnie. 



§ 11 Postanowienia końcowe 


1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://infoshareacademy.com/regulamin_programu_rekomendacyjnego/

2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników aktywnie uczestniczących w Programie mailowo.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, do Rekomendacji, która miała miejsce przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązującego na dzień dokonania Rekomendacji.

5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien zakończyć działania związane z Programem. 

6. Zakończenie działalności w Programie (rezygnacja z uczestnictwa w Programie) polega na zaprzestaniu wysyłania Rekomendacji oraz na przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu otrzymywania informacji handlowych o nowych produktach i usługach Akademii.


Wersja Regulaminu 2.0 obowiązuje od dnia 01.07.2023 roku.






Przeczytaj poniższy regulamin. Jeżeli rekomendujesz kogoś na kurs lub ktoś rekomenduje Ciebie, na samym dole znajdziesz formularz do wypełnienia, w którym potwierdzisz nam, że treść regulaminu jest Ci znana. Dziękujemy! :)